I'm Somebody - Boy

SKU: TBP1059

I'm Somebody - Boy fretwork scroll saw pattern. 10"h x 7"w. I Know I'm Somebody 'cause God don't make no junk!!