I'm Somebody - Girl

SKU: TBP1063

I'm Somebody - Girl fretwork scroll saw pattern. 10"h x 7"w. I Know I'm Somebody 'cause God don't make no junk!!